• Hotline: 0793 999 996
Follow us on:

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ GIÀU KINH NGHIỆM TẠI WESTWAY

DR DƯƠNG ANH THƯ

KINH NGHIỆM
+ Số năm: > 10 năm
+ Số case điều trị: 2000 – 3000
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

học vấn

CHUYÊN KHOA

DR WARDAH AMIR KHAN

KINH NGHIỆM
+ Số năm: > 4 năm
+ Số case điều trị: 500
Ngôn ngữ: tiếng anh, tiếng hindi

học vấn

CHUYÊN KHOA

DR NGUYỄN QUỐC TUẤN

KINH NGHIỆM
+ Số năm: > 8 năm
+ Số case điều trị: 500
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

học vấn

CHUYÊN KHOA

DR DƯƠNG ANH THƯ

KINH NGHIỆM

+ Số năm: > 10 năm

+ Số case điều trị: 2000 – 3000

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

học vấn

CHUYÊN KHOA

DR WARDAH AMIR KHAN

học vấn

CHUYÊN KHOA

DR NGUYỄN QUỐC TUẤN

học vấn

CHUYÊN KHOA

ONLINE APPOINTMENT